Rada Samorządu Uczniowskiego

 Gimnazjum w Olesznie

w roku szkolnym 2014 / 2015

                                                                                                                              

 

 

Przewodniczący

Kamila Domoradzka kl. II

Za-ca przewodniczącego

Daniel Gwóźdź kl. III

Sekretarz

Katarzyna Szczepańska kl. I

Skarbnik

Klaudia Kowalczyk kl. III

Członek

Kinga Gwóźdź kl. I

Członek

Kacper Lichosik kl. I

 

Opiekun:Anna Mietelska

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego    

Publicznego Gimnazjum w Olesznie

na rok szkolny 2014/2015

 

I.  Cele i zadania:

Celem samorządu jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która  prowadzi do identyfikowania się z celami  i zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności. Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

II. Zadania samorządu na rok szkolny 2014/2015


1. Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania   obowiązków  szkolnych.

2. Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, organizowanie rozrywki.

3.  Organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym.
4.  Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między uczniami i Nauczycielami.
5. Zapobieganie przemocy i agresji w szkole i poza szkołą.

 

III. Harmonogram pracy

 

Wrzesień

 

 • ·        Wybory do nowych władz samorządu szkolnego.

 • ·        Ustalenie planu pracy na trwający rok szkolny.

 • ·        Utworzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego.

 • ·        Zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami.

Październik

 

 • Zorganizowanie dyskoteki z okazji Dnia Chłopaka.
 • Akademia z okazji Dnia Nauczyciela – przygotowanie życzeń i upominków dla nauczycieli i pracowników szkoły.
 • Włączenie się w przygotowania Obchodów Rocznicy Bitwy pod Chotowem.

Listopad

 

 • Przygotowanie gazetki ściennej z okazji Obchodów Dnia Niepodległości.
 • Zorganizowanie dyskoteki andrzejkowej.
 • Przygotowanie domku wróżb podczas zabawy andrzejkowej. 

Grudzień

 

 • Mikołajki włączenie się w organizacje szkolnych mikołajek.
 • Przygotowanie stroików bożonarodzeniowych.
 • Udekorowanie szkoły: „W świątecznym nastroju”.
 • Wigilia – przygotowanie  życzeń świątecznych dla Rady Pedagogicznej oraz dla uczniów naszej szkoły.

Styczeń

 

 • ·        Kwestowanie w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 • ·        Włączenie się w przygotowanie zabawy choinkowej.

Luty

 

 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w pierwszym semestrze. 
 • Zorganizowanie poczty walentynkowej.
 • Zorganizowanie dyskoteki z okazji walentynek.
 • Włączenie się w uroczystości Dnia Patrona Szkoły

Marzec

 

 • Akademia z okazji Dnia Kobiet – włączenie się w przygotowanie upominków dla żeńskiej części grona pedagogicznego i pracowników szkoły.
 • Pierwszy Dzień Wiosny - Dzień Samorządu Uczniowskiego.
 • Zorganizowanie dyskoteki szkolnej.

Kwiecień

 

 • Prima Aprilis  - Dzień Uśmiechu (1 IV).

·          Akcja ,,Dzień koloru zielonego”.

·         Święta Wielkanocne- przygotowanie życzeń

·         Konkurs na najładniej udekorowaną klasę.

Maj

 

 • Przygotowanie gazetki ściennej -Święto Flagi.
 • Włączenie się w przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Mamy.
 • Dzień Dobrych Uczynków.

Czerwiec

 

 • Dzień Dziecka.
 • Dzień Szkoły bez Przemocy.
 •  Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2014/2015
 • Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu w roku szkolnym 2014/2015
 • Zakończenie roku szkolnego 2014/2015.

 

 Opracowanie: 

 Anna Mietelska

 

                                                                                                                                                                                    

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PUBLICZNE GIMNAZJUM W OLESZNIE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Rozdział 1

Samorząd tworzą uczniowie szkoły.

Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

Samorząd jest wybierany przez uczniów w demokratycznych wyborach.

Rozdział 2

Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego

Samorząd może przedstawić Radzie Rodziców lub Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)       prawo do zapoznania się z  programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2)       prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępowania w nauce i zachowaniu,

3)       prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4)       prawo współredagowania gazetki szkolnej,

5)       prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, imprez sportowych tj. Dzień Samorządu Uczniowskiego, Dzień Ziemi, Dzień Dziecka, dyskotek, wycieczek, spotkań okolicznościowych zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem.

Rozdział 3

                                                                                   Środki i formy działania samorządu

Dla osiągnięcia swych celów SU, przestrzegając obowiązujących przepisów, stosuje następujące środki i formy działania:

1) przekłada Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i dyrektorowi własne projekty, wnioski, opinie w sprawach dotyczących nauki, warunków pracy a zwłaszcza w obronie uczniów i ich praw,  

2)     zwołuje zebrania Samorządów Klasowych,

3)     deleguje przedstawicieli na zjazdy samorządów szkolnych oraz innych organizacji zajmujących się samorządnością,

4)     wspólnie z Radą Pedagogiczną i dyrektorem uczestniczy w planowaniu i organizowaniu krajoznawczo-turystycznych wycieczek i innych form czynnego wypoczynku,

5)     udziela uczniom szkoły, na ich prośbę i w razie potrzeby, porad w rozstrzyganiu sporów koleżeńskich.

Rozdział 4

Członkowie, ich prawa i obowiązki

Członkami Samorządu Uczniowskiego, działającego na terenie szkoły są jej uczniowie .
Zasady wybierania i działania organów samorządu określa Ordynacja Wyborcza.

Prawa i obowiązki uczniów są określone szczegółowo w Statucie Szkoły. 
Uczeń ma prawo wpływać na życie szkoły przez działalność w SU lub odwoływania się z wnioskiem do działaczy SU.
Członkowie Samorządu Uczniowskiego mają prawo :

a) wybierać i być wybieranymi do wszystkich władz (Samorządy Klasowe) i sekcji działających przy Samorządzie Uczniowskim,
b) oceniać na zebraniach oraz w inny sposób działalność pozostałych członków samorządu,
c) zgłaszać wnioski i opinie w sprawie działalności samorządu,
d) występować z uzasadnionym wnioskiem o odwołanie uczniów wchodzących w skład Samorządu Uczniowskiego sekcji do opiekuna SU,

e) uczestniczyć w zebraniach Samorządów Klasowych, Samorządu Uczniowskiego, sekcji, na których podejmowane są decyzje dotyczące jego osoby,
f) zwracać się do SU lub opiekuna SU we wszystkich sprawach dotyczących nauki szkolnej, a szczególnie w sprawie obrony jego interesów i praw ucznia, a SU lub opiekun powinien zgłosić ten wniosek do dyrekcji

g) SU może opiniować projekt oceny z zachowania swoich kolegów, 
h) uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej jako przedstawiciel SU po wcześniejszym powiadomieniu dyrektora szkoły i członków rady, zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej z głosem doradczym .

Za szczególnie aktywną działalność w SU uczeń może zostać wyróżniony nagrodą lub inną formą uznania (np. pochwałą opiekuna SU, pochwałą dyrektora szkoły na apelu) określoną w statucie szkoły.
Członkowie SU są zobowiązani :

1) przestrzegać postanowień regulaminu,
2) przestrzegać zasad współżycia społecznego.

W przypadku naruszania postanowień regulaminu lub zasad współżycia społecznego mogą być zastosowane przez SU, opiekuna SU, Radę Pedagogiczną, dyrektora następujące środki oddziaływania:

1) upomnienia,

2) nagany,

3) rodzaje innych kar określone są w statucie szkoły.

Uczeń, który jest członkiem SU a łamie regulamin, nie bierze udziału w życiu i pracach SU to SU lub opiekun SU może wystąpić z wnioskiem o usunięcie go z SU. Uprzednio opiekun powinien upomnieć ucznia a w razie braku poprawy należy zwołać głosowanie. Na głosowaniu członkowie SU głosując na kartkach w głosowaniu tajnym i równym, obecnością, co najmniej połowy składu, zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów opiekun ma głos decydujący. Jeśli członek SU jest źle widziany w oczach uczniów to uczniowie mają prawo do przeprowadzenia referendum z wnioskiem o odwołanie tego ucznia. Aby przeprowadzić referendum muszą zebrać 10% podpisów ogółu społeczeństwa uczniów i przedstawić je razem z pisemnym wnioskiem do opiekuna SU. W referendum jest brana pod uwagę zwykła większość głosów. Miejsce usuniętego członka zajmuje członek, SU który w wyborach miał mniejszą ilość głosów, (np. miejsce zastępcy przewodniczącego zajmuje skarbnik). Kandydaturę do wolnego miejsca członkowskiego po usuniętym członku SU mogą zgłaszać uczniowie. Nowego członka wybiera SU zwykłą większością głosów.

Decyzja o zastosowaniu wobec ucznia środków wymienionych w powinna być podjęta w jego obecności; jeśli mimo zawiadomienia, uczeń bez uzasadnionych przyczyn nie zgłosi się - uchwała może zapaść w jego nieobecności; od tej decyzji zainteresowany może się odwołać w terminie do 14 dni do opiekuna SU, Rady Pedagogicznej, dyrektora szkoły .
SU może opiniować nadawanie kary. Stosowane kary nie mogą naruszać nietykalności, godności osobistej ucznia .
Osoby nie będące członkami SU, a współpracujące z SU mogą uczestniczyć w pracach SU po uprzednim powiadomieniu opiekuna SU. Bez prawa do głosowania.

Rozdział 5

Struktura Samorządu Uczniowskiego

SU jest zorganizowany na zasadach demokratycznych;

a)jest wybierany przez uczniów szkoły,
b) odpowiadają przed uczniami, w których imieniu sprawują działalność,
c) w ramach swych kompetencji podejmują decyzje uwzględniające interesy uczniów, zasięgając w drodze konsultacji ich opinii.

d) reprezentuje interesy i prawa uczniów wobec władz szkoły,
e) utrzymuje ścisłą więź z uczniami szkoły, zasięgając ich opinii przed zajęciem stanowiska w ważnych sprawach uczniowskich,
f) uchwala wspólnie z opiekunem SU plany pracy samorządu,
g) powołuje sekcje szkolne wspólnie z opiekunem SU,
h) realizuje zadania wynikające z regulaminu SU,
i) jest powoływana na kadencję wynoszącą 1 rok szkolny,
j) zapraszać na swoje zebrania osoby spoza swojego grona,
k) usuwać z zebrań osoby zakłócające ich przebieg,
Zebrania władz SU są prawomocne, jeśli uczestniczy w nich co najmniej 50% uprawnionych uczniów.
Przy SU mogą działać różnorodne sekcje, powoływane w razie potrzeby (np. sekcja porządkowa, dekoracyjna, ekologiczna, organizacyjna). Które zdają raporty ze swojej pracy co 2 miesiące SU oraz opiekunowi SU.

Opiekun SU:

1) współpracuje z wychowawcami klas przy organizowaniu wyborów do samorządów klasowych,
2) organizuje wybory do SU,
3) stwierdza prawidłowość przeprowadzonych wyborów zgodnie z "Regulaminem wyborów",
4) pośredniczy między samorządem a innymi organizacjami w przekazywaniu wniosków i opinii uczniów,
5) rozpatruje wnioski o odwołanie członków SU,
6) może zapraszać na zebrania SU wybrane osoby,
7) zwoływać zebrania SU i Samorządów Klasowych,
8) powoływać, także na wniosek SU i wspólnie z nią sekcje działające przy samorządzie,
9) może nagradzać, także na wniosek SU, uczniów szczególnie wyróżniających się w działalności samorządu.

Kadencja organów samorządu trwa jeden rok.

Rozdział 6

Działalność gospodarcza SU

Samorząd może uzyskiwać dochody:

a) z organizacji sklepiku szkolnego oraz imprez szkolnych tj. sprzedaży biletów na dyskotekę, loterii fantowych i in.,
b) ze zbiórki surowców wtórnych,
c) ze środków przekazanych przez sponsorów,
d) z dobrowolnych składek uczniów, w porozumieniu z Samorządem Klasowym.

Rozdział 7

Dokumentacja samorządu

Dokumentację SU tworzą:

a) Regulamin SU,
b) Zeszyt protokołów,
c) Roczny plan pracy,
d) rozliczenia finansowe,
e) Ordynacja Wyborcza.

Rozdział 8

Sposób wybierania Samorządu Uczniowskiego oraz opiekuna SU

1) Wybory do SU są organizowane przez samorząd z ubiegłego roku, łącznie z byłym opiekunem.

2) Uczniowie z każdej klasy zgłaszają po dwóch kandydatów. Wszyscy kandydaci wpisywani są na listę wyborczą z którą osoby prowadzące wybory chodzą po wszystkich klasach. Każdy uczeń ma prawo do jednego głosu. Uczniowie oddają swoje głosy na przygotowanych kartkach. Poszczególne miejsca w składzie SU są zajmowane w zależności od ilości otrzymanych głosów (osoba z największą ilością głosów zostaje Przewodniczącym SU).

3) Opiekuna SU wybierają uczniowie. Wybory przeprowadzają osoby, o których mowa w punkcie 2. Na kartę wyborczą są wpisywani wszyscy nauczyciele. Wybory przeprowadzane są tak samo jak wybory do SU. Nauczyciel który dostanie największą ilość głosów zostaje, jeśli chce, opiekunem SU.

4) Wybory nie mogą być przeprowadzane w ten sam dzień. Najpóźniej wybory muszą być przeprowadzone do 3 tygodnia od rozpoczęcia roku szkolnego.

Rozdział 9

Sposób zatwierdzania i uchwalania regulaminu

Regulamin jest zatwierdzany w głosowaniu przez SU, opiekuna SU, Radę Pedagogiczną i dyrekcję.

Rada Samorządu Uczniowskiego we współpracy z Samorządami Klasowymi i opiekunem może na wniosek uczniów dokonywać zmian lub uzupełniać regulamin.

                                                                                                      

Regulamin SU został zatwierdzony 18 czerwca 2002 r.                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                             

 

POWRÓT